در اين نوع درايور هاي ال اي دي كه از امپدانس خازن (مقاومت داخلي خازن در جريان AC) استفاده مي شود.

براي محاسبه ي مقدار خازن قرار گرفته در مدار بايد اول با داشتن ولتاژ و جريان مورد نياز DC، ولتاژ و جريان مورد نياز AC را محاسبه كرد:

I out =300ma -DC

v out= 90v -DC

به طور مثال ما مي خواهيم چند شاخه ال اي دي را كه نياز به ولتاژ و جريان بالا دارد روشن كنيم با استفاده از فرمول (ولتاژ جريان مقاومت) زير افت ولتاژ روي ال اي دي ها را محاسبه مي كنيم:

V=I.R

 وقتي ولتاژ AC  ورودي تبديل به DC مي شود حدود ۳۱۰ ولت مي باشد.

VDC=√۲٫VAC   ⇒۱٫۴۱×۲۲۰=۳۱۰

افت ولتاژ روي ال اي دي ها برابر مي شود :

۲۲۰ =۳۱۰-۹۰

با داشتن جريان مورد نياز در خروجي و ميزان افت  ۲۲۰ ولت Dc ، نياز به مقدار مقاوت زير داريم:

R=V/I    ⇒ ۲۲۰/۰٫۳=۷۳۳٫۳۳Ω

حالا با دانستن مقدار مقاومت مورد نياز براي ايجاد افت ولتاژ در ورودي و تامين ولتاژ مورد نياز در خروجي از فرمول امپدانس خازن استفاده ميكنيم:

C= 1/XC×Π×F×۲    ⇒ ۱÷ (۷۳۴ ×۳٫۱۴ ×۵۰ ×۲) =۰٫۰۰۰۰۰۴۳ F   =۴٫۳UF

ميزان خازن مورد نياز براي افت ولتاژ در ورودي ۴٫۳ ميكرو فاراد است ، كه مي توان از خازن هاي پلي استر بدون قطب با ولتاژ كاري ۴۰۰ ولت استفاده كرد.

توضيحات مدار:

در تصوير بالا ما از دو خازن پلي استر( C1 ,C2 ) 2.2 ميكرو فاراد استفاده كرده ايم كه موازي شده اند و مجموع آنها ۴٫۴ ميكرو فاراد مي شود . مقاومت  و R2 R1 براي تخليه خازن ها استفاده شده است . نكته قابل توجه در اين مدار استفاده در توان هاي پايين است چون راندمان اين مدار به طور معمول زير ۵۰ درصد است . هرچه ولتاژ خروجي كمتر انتخاب شود اين راندمان به خاطر رابطه ولتاژ و مقاومت كمتر مي شود.نكات قابل توجه در توليد اين مدار استفاده از فيوز ۲ امپر و پل ديود ۲ امپر است براي توان هاي بالاي ۲۵ وات مي باشد.

نمونه ساخته شده